POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Wstęp

1. Niniejsza Polityka prywatności Administratora CASPARFILM Kacper Frybezowski z siedzibą przy ul. Jelenia 3/13, 65-090 Zielona Góra (dalej ,,CasparFilm” lub ,,Firma”) jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających stronę oraz korzystających z usług oferowanych za jej pośrednictwem. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

§ 2 Użytkownik

1. Przez pojęcie “Użytkownik” rozumie się użytkownika internetu, który odwiedza stronę www.frybestudio.pl i jej podstrony, zwane dalej łącznie jako “Portal”.

§ 3 Kontakt z FrybeStudio

1. W celu skontaktowania się z FrybeStudio Użytkownik może użyć formularza kontaktowego zlokalizowanego pod adresem www.frybestudio.pl/kontakt

2. Użytkownik może skontaktować się z FrybeStudio także za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie internetowej, (adres e-mail, numer telefonu) we wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Portalu, a także w sprawach biznesowych. W przypadku takiej korespondencji dane osobowe, takie jak adres e-mail, będą również przetwarzane.

3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik podaje w procesie kontaktowania się z FrybeStudio, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46/

4. Użytkownicy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą skorzystać z dedykowanej skrzynki email kontakt@frybestudio.pl lub poprzez adres korespondencyjny: ul. Jelenia 3/13, 65-090 Zielona Góra

§ 4 Administrator i Procesor

1. FrybeStudio jest Administratorem Państwa danych osobowych.

2. FrybeStudio może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych.

§ 5 Informacja o Odbiorcach Danych

1. FrybeStudio informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług, którzy podpisali umowę o powierzeniu danych osobowych.

§ 6 Prawa Użytkownika

1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może weryfikować, poprawiać, przekazywać lub usuwać dane, przesyłając odpowiednie żądanie do FrybeStudio.

2. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w niektórych przypadkach: przetwarzanie wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego; przetwarzanie wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych; oraz przetwarzanie oparte na uzasadnionych interesach FrybeStudio lub strony trzeciej lub dlatego, że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub do wykonywania władzy publicznej.

3. Jeśli dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z wymogami prawnymi, Użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego.

§ 7 Cel i podstawy przetwarzania danych

1. FrybeStudio przetwarza dane osobowe Użytkowników i korzysta z nich w zakresie i w celu odpowiadania na wiadomości kierowane do FrybeStudio przez Użytkownika.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, którą Użytkownik udziela poprzez wysłanie wiadomości e-mail i uzasadnione interesy firmy, co oznacza udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

§ 8 Okres przetwarzania danych

1. Dane osobowe przetwarzane w ramach niniejszej Polityki będą przetwarzane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

§ 9 Środki bezpieczeństwa

1. FrybeStudio stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony ochrony danych osobowych, aby np. uniemożliwić pobieranie i modyfikowanie danych osobowych przesyłanych elektronicznie przez osoby nieupoważnione.

§ 10 Anonimowość Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo skontaktować się z FrybeStudio anonimowo lub przy użyciu pseudonimu. W niektórych przypadkach korespondencja może jednak wymagać podania danych osobowych, takich jak nazwisko Użytkownika.

§ 11 Cookies

1. FrybeStudio korzysta z plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

2. FrybeStudio przechowuje pliki cookie na urządzeniu Użytkownika i może uzyskać dostęp do zawartych w nim informacji w następujących celach:a. dla celów statystycznych, w szczególności pozwalać FrybeStudio do analizowania w sposób z którego Użytkownicy korzystają z Portalu, b. FrybeStudio korzysta z cookies dla ułatwienia i ulepszenia korzystania z Portalu.

3. FrybeStudio informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiającej lub ograniczającej przechowywanie plików cookie na urządzeniu Użytkownika może skutkować ograniczeniem funkcjonalności Portalu i innych świadczonych usług. Usunięcie plików cookie podczas korzystania przez Użytkownika z Portalu może mieć podobne konsekwencje.

§ 12 Google Analytics

1. FrybeStudio korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej dostarczonej od Google Inc., określonej “Google”.

2. Google Analytics korzysta z cookies aby dostarczyć I umożliwić Portalowi analizowanie zachowań i sposobów w jaki Użytkownicy go wykorzystują.

3. Informacje generowane przez te pliki cookie są przekazywane do Google.

4. Google wykorzysta wspomniane informacje w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn i świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynie i korzystaniem z Internetu.

5. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, jeśli wymaga tego prawo lub usługodawcy, którzy świadczą usługi w imieniu Google.

6. Polityka może być okresowo aktualizowana. Najnowszą wersję Polityki można uzyskać pod adresem www.frybestudio.pl/polityka-prywatnosci